Uw partner voor licht, geluid, meubilair, tenten en nog veel meer!

 Wij toveren uw bedrijfsruimte, sporthal of achtertuin om tot een exclusieve partylocatie!

Samen maken we van uw evenement een onvergetelijke ervaring voor alle betrokkenen!

 Meer informatie, neem nu contact met ons op via info@partyenevenementverhuur.nl of bel 085 30 33 744.

Privacybeleid

mo-events

&

www.partyenevenementverhuur.nl

 

Mo-events, gevestigd aan ‘t woud 45b 3232 LN Brielle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.mo-events.nl

www.mo-events.eu

www.partyenevenementenverhuur.nl

‘t woud 45b 3232 LN Brielle

+31 (0)6 20 12 66 66

TBN is de Functionaris Gegevensbescherming van mo-events Hij/zij is te bereiken via support@mo-events.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

mo-events verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@mo-events.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

mo-events verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– mo-events analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

mo-events neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van mo-events) tussen zit. mo-events gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

mo-events bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

mo-events verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. mo-events blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

mo-events gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mo-events en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@mo-events.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. mo-events wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

mo-events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@mo-events.nl

Voorwaarden win actie party en evenementenverhuur

Voorwaarden win actie Party en Evenementenverhuur

Win acties worden uitgeschreven door Party en Evenementenverhuur onder de handelsnaam MO-Events gevestigd te Brielle.

Op win acties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

Deelname aan acties is gratis.

Deelname vindt plaats wanneer je het win actie bericht hebt geliked en gedeeld, onze pagina hebt geliked en jouw e-mail adres achter gelaten hebt. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of win actie.

Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

De looptijd van de actie is tot 1 augustus 2021.

Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze door medewerkers van Party en Evenementenverhuur.

Winnaars worden binnen 10 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het Facebook profiel of Instagram profiel waarmee aan de actie is deelgenomen.

Party en Evenementenverhuur kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

De uitslag wordt tevens bekend gemaakt via de Facebook en Instagram pagina.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

De persoonsgegevens die in het kader van win acties worden verkregen, worden gebruikt door Party en Evenementenverhuur voor de win actie en worden niet verstrekt aan derden.

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Party en Evenementenverhuur.

Party en Evenementenverhuur handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

De winnaar gaat er mee akkoord dat er foto’s gemaakt worden tijdens de opbouw en uitvoer van het feest en geeft toestemming dat Party en Evenementenverhuur deze mag gebruiken voor promotionele doeleinden zoals social media, op hun website of op een toekomstige flyer (duidelijk herkenbare gasten eventueel geblurd). Na overleg met de winnaar mag Party en Evenementenverhuur ook korte filmpjes maken van opbouw en uitvoer van het tuinfeest.

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Party en Evenementenverhuur ‘t Woud 45, 3232 LN Brielle, info@partyenevenementenverhuur.nl

Mail ons

Info@partyenevenementenverhuur.nl

Bezoek ons

‘t Woud 45

3232LN Brielle

 

Bel ons

 085 30 33 744