Uw partner voor licht, geluid, meubilair, tenten en nog veel meer!

 Wij toveren uw bedrijfsruimte, sporthal of achtertuin om tot een exclusieve partylocatie!

Samen maken we van uw evenement een onvergetelijke ervaring voor alle betrokkenen!

 Meer informatie, neem nu contact met ons op via info@partyenevenementverhuur.nl of bel 085 30 33 744.

mo-events

&

www.partyenevenementverhuur.nl

Algemene Huurvoorwaarden MO-Events

 1. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door MO-Events en haar dochterondernemingen, hierna aangeduid als MO-Events, uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten. Waaronder verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen en de daarbij vermelde accessoires eveneens de aan MO-Events verstrekte opdrachten alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

 1. TRANSPORT

Al onze Producten/Items worden mits gewenst bij u bezorgt en opgehaald. Kijk voor de actuele voorwaarden op onze website bij “Afhalen en Bezorgen”.

 1. OPBOUWEN/AFBREKEN/LEVERING (Algemeen)

U kunt zelf uw feest/evenement opbouwen/afbreken middels het volgen van de schriftelijke of mondelingen instructies gegeven door personeel van MO-Events. Het is ook mogelijk om de opbouw ons te laten verrichten. Het is wenselijk dat minimaal 1 persoon aanwezig is bij het laden/lossen en opbouwen/afbreken. Kijkt u bij het betreffende product op de site voor de eventuele extra kosten. Kan er geen persoon aanwezig zijn om te helpen geeft u dit dan door zodat we hier rekening mee kunnen houden. Dit kan mogelijk extra kosten met zich meebrengen. Het opbouwen en afbreken van tenten/truss constructies/licht en geluidsinstallaties gebeurt ten aller tijden door of onder begeleiding van MO-Events. Wilt u dat wij de tent geheel voor u opbouwen dan brengt dit extra kosten met zich mee, kijkt u hiervoor op onze website bij het desbetreffende product.

De locatie van het evenement dient goed bereikbaar te zijn. Gehuurde goederen worden afgeleverd op het dichtstbijzijnde punt van de openbare weg tenzij anders overeengekomen. De huurder kan nooit eigenaar worden van het gehuurde. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent is er sprake van verduistering van het gehuurde en zal hier passend naar worden gehandeld.

 1. RISICO LADEN/LOSSEN

De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Dit is tevens van toepassing tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht. De huurder is verplicht het gehuurde goed te verpakken en te laden. Dit in overeenstemming met de aard van het gehuurde en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor huurders die het gehuurde door MO-Events aangeleverd krijgen en zelf lossen en weer laden. Het gehuurde dient zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.

 1. WAARBORGSOM

Voor alle orders hanteren wij een borgsom en wordt bepaald naar rato van het gehuurde. De borgsom dient te worden voldaan voor aflevering. Hiervan kan alleen worden afgeweken als anders is overeengekomen met MO-Events.

 • De huurder is verplicht om, voordat het gehuurde door hem in ontvangst wordt genomen, aan MO-Events een waarborgsom te voldoen. Dit geldt alleen als het een gehuurd object betreft waarvoor waarborgsom vereist is
 • De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan MO-Events de door de huurder verschuldigde bedragen compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt aan de huurder geretourneerd indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 1. STROOM

Alle verhuurmaterialen die stroom nodig hebben, worden geleverd excl. verlengkabel of andere benodigdheden tenzij anders is overeengekomen met MO-Events.

 1. DUUR OVEREENKOMST

Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld, tenzij anderszins is overeengekomen. Indien MO-Events toestemming heeft gegeven om het gehuurde op een ander tijdstip op te komen halen dan feitelijk is overeengekomen, dan worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht. Bij het vaststellen van de duur van een huurovereenkomst geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

 1. VERLENGING VAN DE OVEREENKOMST
 • De huurder verplicht zich het gehuurde uiterlijk de dag en tijdstip waarop de overeenkomst eindigt ter beschikking te stellen, zodat MO-Events deze op kan komen halen, tenzij tijdig door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging door MO-Events akkoord is. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan alle standaardbepalingen.
 • Indien verlenging van de overeenkomst niet wordt toegestaan of niet mogelijk is en de huurder desondanks nalaat om het gehuurde conform het vorige lid van dit artikel tijdig ter beschikking te stellen, ontstaat voor MO-Events het recht tot onmiddellijke terugname. Hierbij loopt de huur automatisch door onder dezelfde bepalingen. Dit geldt tot en met de dag waarop het gehuurde weer in het bezit is van MO-Events. Met dien verstande dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van minimaal € 100,00. Onverminderd de eventuele door Mo-Events en verder te lijden schade en de te maken kosten.
 1. LEVERINGSTERMIJN

Mo-Events zal ernaar streven om zich zo nauwkeurig mogelijk te houden aan de overeengekomen leveringstermijn. MO-Events kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien er door overmacht niet, niet juist of niet tijdig het gehuurde ter beschikking te stellen aan de huurder. Indien de wederpartij een consument betreft kan de door MO-Events te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen. Onder overmacht wordt verstaan elke van MO-Events onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.

 1. CONTROLE

Teneinde problemen te voorkomen dient de huurder onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt dit te controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de huurder:

 • Direct telefonisch dan wel per e-mail contact op te nemen met MO-Events. Gebruik van het gehuurde heft het recht om te reclameren op.
 • Indien het ingehuurde naar het bedrijf van MO-Events wordt teruggebracht zal dit bij terugkomst door MO-events gecontroleerd worden. Het meenemen van het gehuurde door MO-Events is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de huurder bij de controle aanwezig wil zijn moet hij binnen 48 uur nadat het gehuurde bij MO-Events terug is een afspraak maken over het tijdstip van de controle. Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is. Zonder dat de huurder daarbij aanwezig was, laat MO-Events dit binnen 5 werkdagen na inname per mail weten. De huurder krijgt dan 48 uren de tijd om bij MO-Events tevens de schade te komen vaststellen. Indien de huurder binnen die termijn niet reageert wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. MO-Events kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de huurder door berekenen.
 • Beschadigde huurgoederen, c.q. onderdelen, waarvan geen herstel meer mogelijk is worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum waarop de schade gefactureerd wordt ter beschikking van de huurder gehouden.
 1. GEBRUIK EN ONDERHOUD

11.1 Bezorgen/ Retourneren

 • De huurder stemt ermee in dat het gehuurde op het overeengekomen tijdstip bij MO-Events wordt terugbezorgd of door MO-Events wordt opgehaald. In dezelfde staat als waarin de huurder het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De huurder dient het gehuurde gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt in juiste kratten en/of verpakkingsmaterialen te retourneren zoals hij deze ontvangen heeft. Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren of niet reinigen kan in rekening worden gebracht. Met uitzondering van enkele items zoals vooraf afgesproken.
 • De huurder is verplicht om MO-Events ten allertijden toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
 • De huurder zorgt ervoor dat het gehuurde op een normale wijze kan worden aangevoerd, opgeslagen en afgevoerd.

11.2 Gebruik

 • De huurder verplicht zich om het gehuurde enkel en alleen te gebruiken, te bedienen en te behandelen conform het gestelde in de aan hem overhandigde of anderszins ter hand gestelde handleiding en bediening- en gebruiksvoorschriften.
 • De huurder verklaart door middel van ondertekening van de overeenkomst/ factuur een geldig exemplaar de algemene voorwaarden MO-Events te hebben ontvangen.
 • Het is de huurder uitdrukkelijk verboden om veranderingen aan het gehuurde aan te brengen of zelf reparaties te verrichten aan het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MO-Events.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MO-Events. Is het de huurder niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren, dan wel aan een derde ter beschikking te stellen.
 • Huurder zorgt ervoor dat het terrein c.q. de ruimte alwaar het gehuurde wordt gebruikt zodanig is dat gebruik van het gehuurde conform handleiding en bediening- en gebruiksvoorschriften mogelijk is.
 • Gekleurd papier of confetti of andere vormen hiervan is niet toegestaan op of om onze artikelen dit i.v.m. afgeven kleurstof op de zeilen.
 • Er mogen geen afgevende materialen aan de te verhuren objecten worden gehangen, eveneens als lampen i.v.m. de brandveiligheid. Dit gebeurt altijd in samenspraak met personeel van MO-Events

11.3 Voorzieningen/ Vergunningen

 • Huurder dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van eventuele vergunningen en/of ontheffingen in verband met het gebruik van het gehuurde.
 • De huurder zorgt voor aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten en/of verlichting. Verwarming en/of gas en/of perslucht. Water en/of energietoevoer of andere faciliteiten die noodzakelijk zijn om gebruik te maken van het gehuurde. Indien dit niet het geval is kan dit tegen meerprijs via MO-Events geregeld worden.
 • Huurder dient er zorg voor te dragen dat alle te verhuren objecten op een schone, vlakke en droge ondergrond worden geplaatst met uitzondering van de daarvoor geschikte objecten.
 • Indien er geen stalen pennen in de grond geplaatst kunnen worden geldt er een meerprijs voor de tentverankering.
 1. VEILIGHEID/TOEZICHT

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de huurder bij gebruik van het gehuurde zelf voor permanent toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder zorg draagt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overgekomen is. De veiligheid is een zaak voor de huurder zelf. Voor de veiligheid van de huurder of van derden kan MO-Events niet instaan en dus ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Dit heeft ook betrekking tot meerdaagse opbouw en de beveiliging hiervan. Bij verdwijnen van artikelen gedurende meerdaagse opbouw zal hiervoor ook de huurder of opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

 1. SCHADE
 • Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk aan MO-Events te worden gemeld. De huurder verplicht zich om de schade aan het gehuurde ten gevolge van zorgeloos c.q. foutief of abnormaal gebruik, het gebruik van ongeschikte accessoires alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde, het gehuurde alsmede onderdelen en/of toebehoren aan MO-Events garant te staan en indien van toepassing te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene of beschadigde. Onverminderd de verplichting van de huurder om alle overige schade waaronder winstderving, kosten en interesten aan MO-Events te vergoeden.
 • Voor zoekgeraakte goederen, waarvoor door MO-Events reeds de nieuwwaarde aan de huurder is berekend en die later alsnog door de huurder worden gevonden en teruggebracht, dient de huurder de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door MO-Events in mindering gebracht op de aan de huurder terug te betalen nieuwwaarde.
 • De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde. De huurder is verplicht om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde. Aangezien de huurder een teruggaveplicht heeft welke niet wordt opgeheven, ook niet door toeval of ingreep van een derde.
 • MO-Events adviseert de huurder zich naar gelang het risico tegen brand, diefstal, molest, verlies, beschadiging etc. te verzekeren.
 • De door MO-Events verhuurde producten mogen niet nat worden. Veroorzaakte schade door wateroverlast, regen e.d. dient door de huurder aan MO-Events vergoed te worden. Met uitzondering van de daarvoor bestemde producten zoals Tenten en andere overeengekomen items.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
 • MO-Events is niet aansprakelijk voor tijd- en materiaalverlies of andere gevolgschade wegens gebreken aan het gehuurde of wegens het gebruik van het gehuurde. Behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is ontstaan door ernstige schuld of grove nalatigheid van de zijde van MO-Events, dan wel personen of gereedschappen, machinerieën waarvoor zij aansprakelijk geacht moet worden.
 1. ANNULEREN
 • De huurder kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Annulering dient te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk of per email te geschieden en bevestigd te worden.
 • Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde goederen. Is het de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd. Tenzij door hem of MO-Events een voor beide partijen acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst integraal wil overnemen.
 • Als annulering tot en met 8 dagen voor aanvang van de huurperiode geschiedt, dient de huurder 25% van de huursom te betalen.
 • Wanneer annulering plaatsvindt tussen 7 tot en met 3 dagen voor aanvang van de huurperiode. Dient de huurder 50% van de huursom te betalen.
 • Bij annulering 2 dagen of minder voor aanvang van de huurperiode, dient de huurder de volledig overeengekomen huursom te betalen.
 1. AFREKENING
 • Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooraf te worden voldaan per Ideal of Creditcard inclusief de borg.
 • Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is MO-Events gerechtigd dit bedrag met incassokosten ter verhogen. Deze incassokosten omvatten alle kosten die MO-Events in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie MO-Events zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
 1. MEDEDELINGSPLICHT
 • Huurder dient MO-Events onverwijld in te lichten indien beslag gelegd op het gehuurde of indien op enige ander wijze de eigendomsrechten van MO-Events dreigen te worden geschaad. Het bovenstaande is tevens van toepassing in geval van faillissement van de huurder. Indien de huurder surseance van betaling aanvraagt of anderszins heeft opgehouden te betalen.
 • Huurder garandeert dat hij, indien zich een situatie als omschreven in het vorige lid van dit artikel voordoet de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder dan wel curator onverwijld inzage geeft in de tussen huurder en MO-Events gesloten overeenkomst.
 1. ONTBINDING
 • MO-Events is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen indien de huurder de verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst niet of niet op tijd of niet ten volle nakomt, bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van huurder anderzijds bij vestiging in het buitenland van huurder dan wel bij beslag op het gehuurde, of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen waarmee MO-Events bij aanvang van de huurovereenkomst niet op de hoogte was.
 • De huurder machtigt hierbij MO-Events of door deze aangewezen personen om het gehuurde te controleren ongeacht waar het zich ook bevindt, dan wel zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen. In het geval dat het gehuurde door MO-Events is teruggehaald behoudt zij alle rechten om de gemaakte kosten schade op de huurder te verhalen. Dit geldt ook voor de door verbreking van de overeenkomst geleden schade.
 • Indien de overeenkomst eindigt op grond van de in het eerste lid van dit artikel bepaalde is MO-Events gerechtigd bij wegen van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke nog verschuldigd zouden zijn tot aan het einde van de overeenkomst. Dit onverminderd het recht van MO-Events op verdere schadevergoeding.
 1. RETOURNERINGEN

Retournering van verbruiksgoederen bij het gehuurde is uitsluitend en alleen mogelijk indien er sprake is van onaangebroken verpakking of na overeenkomst/toestemming van MO-Events.

 1. UITBESTEDING

MO-Events is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden of deze te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij MO-Events.

 1. WIJZIGINGEN

Ten aanzien van wijzigingen, aanvullingen en afwijkingen van deze standaardvoorwaarden geldt dat deze slechts geldig zijn indien schriftelijk overeengekomen tussen MO-Events en de huurder.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle met MO-Events gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

 1. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 1. GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten die met MO-Events zijn gesloten, daaronder begrepen de enkele invordering van het door huurder verschuldigde zullen door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam worden beslecht.

 1. AANBIEDINGEN
 • Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding kan door MO-Events desondanks worden herroepen zelfs nadat de opdracht door MO-Events is bevestigd en mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdracht.
 • In op de website, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Evenals de mededelingen betreffende technische hoedanigheden. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden MO-Events niet, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de beide partijen hiermee overeenstemmen.
 • Bij offertes die zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens gaat MO-Events uit van de juistheid daarvan en deze in lijn zijn met de algemene voorwaarden.
 • Vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs.

 

Mail ons

Info@partyenevenementenverhuur.nl

Bezoek ons

‘t Woud 45

3232LN Brielle

 

Bel ons

 085 30 33 744